Cửa sổ mở ra ngoài, điều chỉnh góc mở Hopo

Khi đóng mở cánh cửa di chuyển theo hƣớng ngang, thông qua thao tác tay nắm từ hƣớng xuống dƣới sang nằm ngang và thao tác tay nắm từ nằm ngang sang hƣớng xuống dƣới là có thể thực hiện đóng và mở cửa sổ, cửa sổ kèm cánh lƣới vừa chống muỗi và thoáng khí.

Danh mục: